Aktualizacja projektu budowlanego

July 23, 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach informuje, że rozpoczęto prace przygotowawcze do kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice. Planowany zakres robót obejmować będzie ul. Mikołaja od nr 1-9 i 34-43 oraz ul. Rzeczną.

Na zlecenie Przedsiębiorstwa, zewnętrzna firma projektowa przygotowuje aktualizację projektu budowlanego, pod kątem ilości i lokalizacji podłączeń do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w ciągu tych ulic.

W związku z powyższym, od 29.07.2019 r. do 20.08.2019 r. pracownicy firmy: Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu, będą dokonywać szczegółowej inwentaryzacji w terenie, w zakresie lokalizacji i głębokości przyłączeń do zabudowanych posesji. Pracownicy firmy legitymować się będą oryginałem zaświadczenia wystawionym przez Przedsiębiorstwo.

Proszę o udostępnienie pracownikom niezbędnych informacji.

\ Prezes Zarządu

\ inż. Wojciech Błajda