Komunikat

January 29, 2020

K O M U N I K A T

o możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

Informuję, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach, decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu o nr U-2/20 z dnia 23.01.2020 r. uzyskało pozwolenie na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej (kat. obiektu XXVI) wybudowanej w Krzanowicach w ulicach: Młyńskiej, Ogrodowej, Sikorskiego, Morawskiej, Akacjowej, Zawadzkiego, Rynek, Krótka, Winna, Tylna, Polna, Graniczna, ks. Kwitka, jako część inwestycji zrealizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 12/08B z dnia 21.04.2008 r. zmienionej decyzją nr 28.2.2016 r, z dnia 11.10.2016 r. wydaną przez Starostę Raciborskiego.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) na właścicielach nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do wybudowanej i oddanej do użytku kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłącza wykonuje są staraniem i na koszt właściciela nieruchomości.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Przyłączenie nieruchomości zlokalizowanych w ciągu wyżej wymienionych ulic, do wybudowanej kanalizacji sanitarnej, należy wykonać w terminie do dnia 30.09.2020 r.

Po wykonaniu przyłączenia na odcinku od studzienki kontrolnej do budynku, a przed jego zasypaniem, fakt ten, należy zgłosić pisemnie, lub telefonicznie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach pod numerem telefonu: (32) 414-74-01, celem dokonania jego odbioru, sprawdzenia podłączenia i spisania stosownego protokołu odbioru przyłączenia. Protokół ten, stanowić będzie podstawę zmiany umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Przypominam, że zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kto bez uprzedniego zawarcia umowy, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

O możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych w ciągu ulic **Opawskiej i Kolejowej **poinformuję w terminie późniejszym, po uzyskaniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach odrębnego pozwolenia na użytkowanie dla tych odcinków.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

/-/ inż. Wojciech Błajda