Przedmiot działalności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Krzanowicach prowadzi swoją działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzanowice. Sołectwa: Krzanowice, Borucin, Bojanów, Wojnowice i Pietraszyn.

Głównymi klientami są mieszkańcy Krzanowic, tj. klienci indywidualni, a także instytucje i firmy mające swoje siedziby w granicach administracyjnych gminy.

Zasoby wody, wielkość ujęć oraz stan stacji uzdatniania wody umożliwiają Przedsiębiorstwu zaspokajanie potrzeb gmin ościennych w zakresie zaopatrzenia w wodę. Na podstawie umowy o hurtowej sprzedaży wody, Przedsiębiorstwo dostarcza wodę na teren Gminy Krzyżanowice. Odbiorcą wody jest Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. z siedzibą w Tworkowie. Spółka systematycznie rozszerza obszar świadczenia usług w wyniku podłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nowych odbiorców.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z jej statutem jest:
  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
  • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
  • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
  • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzieindziej niesklasyfikowane
  • wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
  • transport drogowy towarów
  • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni