Terminy odczytów wodomierzy

Odczyt wodomierzy przez pracowników PWIK Sp. z o.o w Krzanowicach odbywa się według poniższego harmonogramu, z podziałem na miejscowości.

KrzanowiceBojanówBorucinPietraszynWojnowice
1Styczeńxx
2Lutyx
3Marzecxx
4Kwiecieńxx
5Majx
6Czerwiecxx
7Lipiecxx
8Sierpieńx
9Wrzesieńxx
10Październikxx
11Listopadx
12Grudzieńxx

Odczyty dokonywane są przez naszych pracowników w dni robocze w godz.:

 1. w poniedziałki: w godz. 9.00 – 17.30;
 2. w pozostałe dni tygodnia: w godz. 9.00 – 14.00;

Aby umówić dokładny termin odczytu wodomierza, należy na kilka dni roboczych przed planowanym odczytem skontaktować się z Przedsiębiorstwem pod numerem telefonu: (32) 414-74-01.

W przypadku, gdy pracownik nie zastanie klienta w domu zostawia powiadomienie, w takim przypadku prosimy o podanie stanu wodomierza w terminie 3 dni roboczych. Stan wodomierza można podać:

 1. osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa; w poniedziałek w godzinach 7.30 – 17.30, oraz w pozostałe dni tygodnia w godzinach 7.30 – 15.00;
 2. telefonicznie, na numer telefonu: (32) 414-74-01;
 3. droga elektroniczną, na adres: pwik@krzanowice.pl;

Wszyscy nasi pracownicy dokonujący odczytu wodomierzy posiadają imienny identyfikator, zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Spółki. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osób podających się za pracowników Spółki, prosimy o kontakt pod numerem tel. (32) 414-74-01.

Możesz, też samodzielnie odczytać stan wodomierza w terminie 3 dni roboczych od planowanej daty odczytu, a następnie przekazać jego wskazanie do PWIK Sp. z o.o. w Krzanowicach, w sposób opisany powyżej.

PAMIĘTAJ!
Podanie wskazań wodomierza nie zwalnia Odbiorcy Usług z obowiązku udostępnienia wodomierza głównego pracownikom PWIK do odczytów planowanych i kontrolnych.
Reklamacje wskazań wodomierza

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza, Odbiorca wody może złożyć pisemny wniosek (zlecenie dokonania urzędowego sprawdzenia wodomierza) o dokonanie sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego.

Druk wniosku można pobrać poniżej:

Wniosek o sprawdzenie wodomierza

W uzgodnionym z Odbiorcą terminie, wodomierz jest demontowany z przyłącza (wymieniany na inny) przez monterów Spółki, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar.

Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza. Następnie Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia.

Gdy wyniki sprawdzenia wykażą prawidłowość wskazań wodomierza, koszty jego wymiany, przesłania do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy i ekspertyzy wodomierza pokrywa Odbiorca.

W przypadku stwierdzenia w wyniku urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, że wskazania wodomierza przekraczają błąd graniczny dopuszczalny, ilość faktycznie pobranej przez Odbiorcę wody ustala się korygując ilość wskazaną przez wodomierz odpowiednio w dół lub w górę, w oparciu o wyniki ekspertyzy. W takim przypadku, koszty przesłania do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy i ekspertyzy wodomierza pokrywa Przedsiębiorstwo.

Korekta faktury dotyczy ostatniego okresu rozrachunkowego poprzedzającego zlecenie sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza.

ODBIORCO!
Przed złożeniem wniosku dokładnie sprawdź szczelność instalacji wewnętrznej budynku.
Podlicznik do rozliczania bezpowrotnie zużytej wody
 1. Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, może zostać dokonane na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci/odbiorcy usług, w następujących przypadkach:
  1. zużywania wody do celów produkcyjnych i/lub technologicznych, jako surowca nietworzącego ścieków,
  2. gdy na terenie nieruchomości odbiorcy usług znajdują się trwałe i zagospodarowane obiekty wymagające do ich użytkowania bezpowrotnego zużycia wody,
  3. gdy odbiorca wykorzystuje wodę na terenie swojej nieruchomości dla celów ogrodniczych.

 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zostanie uwzględniony jeżeli:
  1. dostarczanie wody do bezpowrotnego zużycia odbywać się będzie za pomocą oddzielnej instalacji wodociągowej i zostanie udokumentowane w dokumentacji projektowej przez odbiorcę usług, że zużywana woda nie trafia do sieci kanalizacyjnej,
  2. oddzielna instalacja wodociągowa dla dostarczania wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia zostanie wykonana w sposób trwały, zgodnie z zasadami projektowania i wykonawstwa instalacji wodociągowych.

  Wniosek można pobrać tutaj:
 3. Wniosek o wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej
 4. Wodomierz dla pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody może być zainstalowany:
  1. jako dodatkowy wodomierz główny w układzie równoległym z wodomierzem głównym,
  2. jako dodatkowy wodomierz na instalacji wodociągowej.
 5. Parametry techniczne, miejsce i sposób zainstalowania wodomierza dodatkowego instalowanego jako wodomierz główny w układzie równoległym oraz jako dodatkowy wodomierz na instalacji wodociągowej, muszą zostać uzgodnione z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. W celu uzyskania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci i zainstalowania dodatkowych wodomierzy, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci opracowuje dokumentację projektową przyłączy wodociągowych i/lub przyłączy kanalizacyjnych, z uwzględnieniem zainstalowania dodatkowych wodomierzy.
 7. W przypadku budynków istniejących, uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków jest możliwe po przedstawieniu przez odbiorcę usług dokumentacji powykonawczej zainstalowania dodatkowego wodomierza na instalacji wodociągowej.
 8. Po wykonaniu instalacji wodociągowej, zabudowy zestawu wodomierzowego i po zainstalowaniu dodatkowego wodomierza na instalacji wodociągowej, przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne dokonuje kontroli, w celu stwierdzenia zgodności wykonania z dokumentacją projektową lub dokumentacją powykonawczą.
 9. W przypadku zainstalowania dodatkowego wodomierza głównego w układzie równoległym zabudowa zestawu wodomierzowego podlega odbiorowi zgodnie z §30 Regulaminu.
 10. Dodatkowy wodomierz główny w układzie równoległym stanowi własność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, natomiast dodatkowy wodomierz zainstalowany na instalacji wodociągowej stanowi własność odbiorcy usług.
 11. Zainstalowanie, eksploatacja, wymiana, legalizacja dla:
  1. dodatkowych wodomierzy głównych w układzie równoległym - należą do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
  2. dodatkowych wodomierzy na instalacji wodociągowej - należą do odbiorcy usług.
 12. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zakłada plomby na zestawie wodomierzowym wodomierza dodatkowego.
 13. Wykonanie i koszt przebudowy instalacji wodociągowej dla celów zainstalowania wodomierza dodatkowego obciążają w całości odbiorcę usług.
 14. Odczytów wskazań wodomierza dodatkowego dokonuje przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne w okresach rozliczeniowych określonych w umowie.
 15. W przypadku niesprawności wodomierza dodatkowego, za okres niesprawności, do czasu wymiany lub naprawy wodomierza, nie będzie odliczana ilość zużytej bezpowrotnie wody od ilości odprowadzonych ścieków.
 16. Jeżeli w okresie ważnej legalizacji wodomierza dodatkowego nastąpi zerwanie bądź uszkodzenie plomby mogące świadczyć o ingerencji osób niepowołanych, w okresie rozliczeniowym w którym to stwierdzono, ilość wody bezpowrotnie zużytej nie będzie odliczana. Koszt ponownego zaplombowania ponosi Odbiorca usług, zgodnie z cennikiem przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego.
 17. Podstawą rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej będzie tylko, wodomierz dodatkowy zainstalowany zgodnie z niniejszymi warunkami, posiadający ważną cechę legalizacyjną oraz nieuszkodzoną plombę.
 18. Za rozliczenia dokonywane na podstawie odczytów wskazań dodatkowego wodomierza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może pobierać opłaty.
WAŻNE INFORMACJE
 1. Dobór przepustowości i klasy dokładności wodomierza do pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody powinien uwzględniać rodzaj instalacji, która ma być zasilana i jej specyfikę (dot. systemów automatycznego nawadniania) natomiast do podlewania z kranu zewnętrznego ogrodu można stosować wodomierze typu JS 1,5 lub JS 2,5 (jednostrumieniowy, o przepustowości nominalnej 1,5 m 3 /h lub 2,5 m 3 /h ).
 2. W przypadku montażu wodomierza we własnym zakresie, należy dokonać zgłoszenia jego montażu w celu dokonania jego odbioru technicznego i założenia plomby.
 3. Rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej nastąpi od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i założenia plomby na zamontowanym wodomierzu.
WARUNKI MONTAŻU WODOMIERZA
 1. Wodomierz powinien być dobrany do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości strumienia objętości wody, a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy.
 2. Wodomierz w instalacji wodociągowej należy wbudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
 3. Zestaw wodomierzowy należy umieścić przed punktem poboru bezpowrotnie zużywanej wody, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynać się nie dalej niż 2 m od tego punktu.
 4. Przy zabudowie wodomierza należy stosować zawory kulowe przed i za wodomierzem (wg schematu poniżej).
 5. Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być zgodne z wynikami badań typu wodomierza.
 6. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną i plomby.
 7. Wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla odczytu), zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem.