Jakość wody

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach badana jest w okresach miesięcznych, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu.

Opracowano na podstawie podstawie sprawozdania z badań nr SB/96308/10/2018 z dnia 01.10.2018 r.

Oznaczany parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości wskaźników
Twardość ogólna mgCaCO3/l 234 +/- 24 60-500

Woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Krzanowicach posiada 3 stopień twardości wody - woda średnio twarda. Poniżej link dla zainteresowanych odbiorców:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Twardo%C5%9B%C4%87_wody

Opracowano na podstawie podstawie sprawozdania z badań nr SB/04009/01/2020z dnia 22.01.2020 r.

Oznaczany parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości wskaźników
Chlor wolny mg/l <0,05 ≤ 0,3 2) i 3) z 1C
pH - 7,2 6,5 ÷ 9,5 6) i 9) z 1C
Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C μS/cm 454 ≤ 2500 6) i 10) z 1C
Mangan (Mn) μS/cm <4,0 ≤ 50
Żelazo (Fe) μg/l <60,0 ≤ 200
Mętność NTU <0,10 zalecany zakres wartości do 1,0 7) z 1C, A
Barwa mgPt/l <5 5) z 1C, A
Liczba progowa zapachu (TON) - <1 A
Liczba progowa smaku (TFN) - <1 A
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C±2°C, 68±4h jtk/1ml 1 bez nieprawidłowych zmian 2) z 1C
Liczba enterokoków kałowych jtk/100ml 0 0
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0 1) z 1C
Liczba Escherichia coli jtk/100ml 0 0

2) i 3) z 1C W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami; Dopuszczalne stężenie wolnego chloru w zbiorniku magazynującym wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.

6) i 9) z 1C Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. 
W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemników 
z natury bogatej w ditlenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem węgla wartość minimalna może być niższa.

6) i 10) z 1C Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C

7) z 1C, A W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

5) z 1C, A Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

A Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

1) z 1C Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100ml należy wykonać badanie parametru E.coli i enterokoki w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia.

2) z 1C Zaleca się aby ogólna liczna mikroorganizmów nie przekraczała:

  1. 100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;
  2. 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.