Likwidacja przyłącza - procedura

Likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego odbywa się tylko na pisemny wniosek właściciela nieruchomości, lub osoby przez niego upoważnionej, posiadającej stosowne pełnomocnictwo.

Druk wniosku można pobrać poniżej:
Wniosek o trwałą likwidację przyłącza

UWAGA!
Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego nie polega na demontowaniu i wyjmowaniu urządzeń z gruntu

Likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego odbywa się w 3 etapach.

1. Złożenie wniosku.

Wypełniony i podpisany wniosek (wg druku wskazanego wyżej) należy dostarczyć do siedziby Przedsiębiorstwa bezpośrednio, lub za pośrednictwem poczty.

2. Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego.
 1. Likwidacja przyłącza będącego w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
  • Sprawdzamy możliwość trwałej likwidacji przyłącza oraz ustalamy z właścicielem termin zamknięcia zasuwy liniowej wraz z zajęciem terenu;
  • Zamykamy zasuwę domową oraz demontujemy wodomierz główny;
  • Demontujemy zasuwę domową, nawiertkę lub trójnik;
  • Otwieramy zasuwę liniową i sprawdzamy szczelność przewodu wodociągowego;
  • Zasypujemy wykop i odtwarzamy pierwotny stan nawierzchni;
 2. Likwidacja przyłącza nie będącego w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
  • Informujemy wnioskodawcę o konieczności dokonania likwidacji przyłącza w wyznaczonym terminie, we własnym zakresie i na własny koszt;
  • Wnioskodawca dokonuje likwidacji przyłącza i powiadamia o tym fakcie Przedsiębiorstwo;
  • Do czasu fizycznej likwidacji przyłącza, Odbiorca będzie obciążany kosztami zgodnie z zawartą umową;

UWAGA!
Jeśli zostanie stwierdzone zagubienie lub uszkodzenie wodomierza Odbiorca zostanie obciążony kosztami zakupu nowego wodomierza.
3. Rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków.


Po dokonaniu trwałej likwidacji przyłącza, Przedsiębiorstwo rozwiązuje umowę na dostawę wody lub odprowadzenia ścieków z Odbiorcą usług, a następnie wystawi i prześle fakturę z rozliczeniem końcowym.

Ponowne korzystanie z usług możliwe jest tylko po spełnieniu przez Odbiorcę warunków przewidzianych do wykonania dla nowych podłączeń, tj. od uzyskania warunków technicznych aż do odbioru technicznego nowego przyłącza.