Polityka prywatności

I. Definicje

Administrator – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krznowicach przy ul. Zawadzkiego 5 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).


II. Obowiązki informacyjne Administratora

Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Administratora wynikające z art. 13 RODO. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych.


III. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie, nr telefony 32 414 74 01, drogą elektroniczną, adres email: pwik@krzanowice.pl lub wysyłając list na adres 47-470 Krzanowice, ul. Zawadzkiego 5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały dedykowane poniższe dane kontaktowe: adres e-mail: iod@krzanowice.pl oraz adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, PWIK, ul. Zawadzkiego 5, 47-470 Krzanowice


IV. Oświadczenie Administratora

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.


V. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazane w za pomocą usługi Formularz kontaktowy są wykorzystywane przez Administratora wyłączenie w celu skontaktowania się z osobą, która dane przekazała. Po zakończeniu zgłoszenia otrzymanego za pomocą formularza kontaktowego dane osobowe zostaną usunięte. Administrator może przetwarzać pozyskane dane przez dłuższy czas jeżeli będzie to konieczne do zabezpieczenia interesów Administratora. Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
a) imię
b) adres email
c) numer telefonu kontaktowego


VI. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora w ramach funkcjonowania Serwisu przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych

b) prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.