Informacje Ogólne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji powstało w wykonaniu Uchwały IX/61/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 23 czerwca 2015 r. Akt założycielski Spółki został zawarty w formie aktu notarialnego 20 sierpnia 2015 r., rep. A Nr 4938/2015.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy, z dniem 25 listopada 2015 r. pod nr KRS: 0000586230.

Spółka mieści się w Krzanowicach przy ul. Zawadzkiego 5, 47-470 Krzanowice

Spółka posiada nr REGON: 363083826, NIP: 639-20-08-872.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosił 4.637.000 złotych i dzielił się na 4637udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy.

Wszystkie udziały należą do Gminy Krzanowice i zostały przez nią objęte.

Spółka wykonuje zadania użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Właścicielem Spółki jest Gmina Krzanowice. Burmistrz Miasta Krzanowice, jako organ wykonawczy Gminy, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników.

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu od dnia 14 lutego 2017 r. sprawuje Pan Wojciech Błajda.

Rada Nadzorcza

Funkcje kontrolne w Spółce sprawuje Rada Nadzorcza, w składzie:

  1. Szymon Podleśny - Przewodniczący
  2. Krzysztof Kisiel - Z-ca Przewodniczącego
  3. Jadwiga Hyrczyk - Członek