Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dla osi priorytetowej V, działanie 5.1., poddziałanie 5.1.2.

Opis projektu

Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice w obrębie ulic: Młyńskiej, Kolejowej, Sikorskiego, Ogrodowej, Opawskiej, Rynku, Zawadzkiego, Winnej, 15-go Grudnia, Tylnej, Polnej, Kwitka, Granicznej, Akacjowej, Krótkiej i Boruckiej. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie:

 • kolektorów grawitacyjnych o średnicy DN160 i DN200 o łącznej długości 4.653,60 mb
 • kolektorów tłocznych o średnicy DN90 i DN110 o łącznej długości 492,29 mb.
 • tłoczni ścieków (4 szt.).
 • przykanalików o średnicy DN160 o łącznej długości 1.490,20 mb. zakończonych systemową studzienką kanalizacyjną 425, w ilości 176 szt. wraz z robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi, tymczasowymi i odtworzeniowymi.

Plan przedstawiający zakres realizowanych robót

Sprawdź
Cele projektu

Planowane przedsięwzięcie ukierunkowane jest na niwelowanie deficytów wyposażenia systemu wodno- ściekowego na terenie gminy w infrastrukturę sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja stanowi dodatkowo odpowiedz na zdiagnozowane w ramach projektu problemy. Celem głównym projektu jest: Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych na terenie Gminy Krzanowice. Realizacja celu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego za sprawą ograniczenia negatywnej presji na środowisko systemu wodno-ściekowego na terenie gminy. Szczegółowymi celami przedsięwzięcia są zatem:

 • uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Krzanowice,
 • poprawa warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców gminy,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy,
 • poprawa konkurencyjności gminy - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej

Projekt dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice, w obszarze ustanowionej aglomeracji Krzanowice. Projekt przyczyni się do zwiększenia obsługi aglomeracji przez system zbiorowego odprowadzania ścieków, co jest zgodne z założeniami i celami Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Cele te będą realizowane poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy z uwzględnieniem zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”. Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, którego celem jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych, Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT - co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego.

Planowane efekty
 • Budowa nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w nieskanalizowanych obszarach miasta Krzanowice,
 • Zwiększenie procentowego udziału gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej w stosunku do gospodarstw domowych ogółem na terenie aglomeracji, który w wyniku realizacji projektu wyniesie 25,6%.
 • Zwiększenie liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w aglomeracji do 1570 RLM z obecnej liczby 820 RLM.
Wartość projektu i źródła finansowania

Zgodnie umową o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice” nr UDA-RPSL 05.01.02-24-078E/16-00 z dnia 28.09.2017 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 03.10.2018 r.

 • Planowane całkowite wydatki Projektu5 692 301,75 zł
 • Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu4 613 029,47 złwspółfinansowanie UE w kwocie3 825 585,33 złwkład własny Beneficjenta787 444,14 zł
Harmonogram realizacji robót z dnia 20.09.2017r
Kalendarium realizacji projektu
 • 14.06.2017

 • 30.06.2017

  Otwarcie ofert złożonych do postępowania przetargowego

  Informacja z otwarcia ofert

 • 12.07.2017

  Rozpoczęcie procedury wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego

  Ogłoszenie (zapytanie ofertowe)

 • 14.07.2017

  Wybór wykonawcy robót budowlanych

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 21.07.2017

  Otwarcie ofert złożonych do postępowania na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego

  Informacja z otwarcia ofert

 • 28.07.2017

  Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 20.09.2017

  Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami miejscowości Krzanowice, w sprawie realizacji projektu związanego z budową kanalizacji sanitarnej

  Zaproszenie

  Prezentacja ze spotkania z mieszkańcami z dnia 23.08.2017

 • 20.09.2017

  Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych wybranym w trybie przetargu nieograniczonego

  Wykonawca:
  Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o.
  47-400 Racibórz, ul. Wodna 21

  Wykonawca:
  Wartość umowy:5 569 599,25 zł brutto
  Termin realizacji: 31.07.2019 r.

 • 20.09.2017

  Podpisanie umowy z wykonawcą pełniącym funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanym, wybranym w trybie konkurencyjności

  Wykonawca:
  Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o
  47-400 Racibórz, ul. Lecznicza 7

  Wykonawca:
  Wartość umowy: 104.427,00 zł brutto

 • 31.01.2019

  Roboty w toku - ul. Graniczna, Kwitka, Polna

  Trwają prace na ul. Granicznej i Księdza Kwitka. Wykonawca przewiduje zakończenie robót na tych ulicach do 2 tygodni. Czasowo nieprzejezdna jest ul. Księdza Kwitka na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Graniczną.

  W dalszym ciągu wykonywane są roboty na ul. Polnej. Przejazd ulicą Polną od strony Urzędu Miejskiego jest niemożliwy. Dojazd do posesji możliwy od strony ulicy Kościelnej.

 • 31.01.2019

  Roboty w toku - ul. Ogrodowa

  W dniu 31.01.2019 r. Wykonawca przystąpił do wykonywania robót w ul. Ogrodowej. W rejonie Marketu Stokrotka, w jezdni ul. Ogrodowej zabudowana zostanie tłocznia ścieków. Ulica będzie nieprzejezdna w okresie od 31.01 do 03.02.2019 r. zaleca się objazd ulicą Staszica lub Opawską. Dojazd do posesji w tym okresie będzie zachowany.

  Budowa tłoczni

  Budowa tłoczni

 • 06.02.2019

  Roboty na ul. Ogrodowej

  Po wykonaniu tłoczni ścieków, w dniu 04.02.2019 r. Wykonawca przystąpił do wykonywania kanału grawitacyjnego kanalizacji ściekowej w ul. Ogrodowej. Roboty postępują z kierunku ulicy Sikorskiego w stronę ulicy Długiej. Przewidywany czas nieprzejezdności - do dnia 08.03.2019 r.

  Na czas prowadzenia robót w ulicy Ogrodowej zaleca się objazd ulicą Staszica lub Opawską. Dojazd do posesji w tym okresie będzie zachowany. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego informowania mieszkańców o mogącym wystąpić, chwilowym braku dojazdu do poszczególnych posesji.

  Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego informowania mieszkańców o mogącym wystąpić, chwilowym braku dojazdu do poszczególnych posesji.

  Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

  ul. Ogrodowa

  ul. Ogrodowa

 • 15.07.2019 r.

  Roboty na ul. Akacjowej

  Wykonawca przystąpił do budowy kanalizacji na ul. Akacjowej. W ramach zadania wykonany zostanie kanał grawitacyjny oraz ciśnieniowy wraz z tłocznią ścieków, na całej długości ulicy.

  Ponieważ roboty prowadzone będą w osi jezdni, w godzinach 8.00 - 14.00 należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji.

  Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego informowania mieszkańców o mogącym wystąpić, chwilowym braku dojazdu do poszczególnych posesji.

  Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

 • 16.09.2019 r.

  Przedłużenie terminu wykonania zadania

  W dniu 26.08.2019 r., pomiędzy Wykonawcą zadania, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach podpsiany został aneks do umowy na roboty budowlane, na przedłużenie terminu wykonania zadania.

  Nowy termin wykonania zadania ustalony został na dzień 31.10.2019 r.

 • 16.09.2019 r.

  Roboty na ul. Morawskiej

  Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Morawskiej. Roboty wykonywane będą na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Tylną, w rejonie posesji przy ul. Kościelnej 1.

  Planowany termin zakończenia robót na tym odcinku to 30.09.2019 r.

  Na czas prowadzenia robót, kierowanie ruchem odbywa się przez uprawnionych pracowników wykonawcy. Proszę stosować się do poleceń kierujących ruchem, oraz nie parkować pojazdów w rejonie prowadzonych prac.

  Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

 • 03.01.2020 r.

  Zakończenie robót

  W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dla osi priorytetowej V, działanie 5.1., poddziałanie 5.1.2., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach informuje, że po zakończeniu procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie, od miesiąca lutego 2020 r. będzie możliwość podłączenia nieruchomości zlokalizowanych w ciągu ulic: Zawadzkiego, Morawska, Polna, Tylna, Księdza Kwitka, Graniczna, Winna, Krótka, Sikorskiego, Ogrodowa, Opawska, Młyńska, Kolejowa, Akacjowa, do wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

  O możliwości wykonania podłączenia, niezbędnych procedurach oraz ostatecznym terminie podłączenia nieruchomości, Przedsiębiorstwo poinformuje w oddzielnym komunikacie.

 • 29.01.2020 r.

  Przyłączanie nieruchmości do Kanalizacji

  K O M U N I K A T

  o możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

  Informuję, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach, decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu o nr U-2/20 z dnia 23.01.2020 r. uzyskało pozwolenie na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej (kat. obiektu XXVI) wybudowanej w Krzanowicach w ulicach: Młyńskiej, Ogrodowej, Sikorskiego, Morawskiej, Akacjowej, Zawadzkiego, Rynek, Krótka, Winna, Tylna, Polna, Graniczna, ks. Kwitka, jako część inwestycji zrealizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 12/08B z dnia 21.04.2008 r. zmienionej decyzją nr 28.2.2016 r, z dnia 11.10.2016 r. wydaną przez Starostę Raciborskiego.

  W związku z powyższym, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) na właścicielach nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do wybudowanej i oddanej do użytku kanalizacji sanitarnej.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłącza wykonuje są staraniem i na koszt właściciela nieruchomości.

  Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

  Przyłączenie nieruchomości zlokalizowanych w ciągu wyżej wymienionych ulic, do wybudowanej kanalizacji sanitarnej, należy wykonać w terminie do dnia 30.09.2020 r.

  Po wykonaniu przyłączenia na odcinku od studzienki kontrolnej do budynku, a przed jego zasypaniem, fakt ten, należy zgłosić pisemnie, lub telefonicznie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach pod numerem telefonu: (32) 414-74-01, celem dokonania jego odbioru, sprawdzenia podłączenia i spisania stosownego protokołu odbioru przyłączenia. Protokół ten, stanowić będzie podstawę zmiany umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

  Przypominam, że zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kto bez uprzedniego zawarcia umowy, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

  O możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych w ciągu ulic Opawskiej i Kolejowej poinformuję w terminie późniejszym, po uzyskaniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach odrębnego pozwolenia na użytkowanie dla tych odcinków.

  Z poważaniem

  PREZES ZARZĄDU

  /-/ inż. Wojciech Błajda

 • 01.04.2020 r.

  Przyłączenie nieruchomości do Kanalizacji - ul. Kolejowa, Opawska

  K O M U N I K A T

  o możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

  Informuję, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach, decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu o nr 42/20 z dnia 26.03.2020 r. uzyskało pozwolenie na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej (kat. obiektu XXVI) wybudowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 917 w Krzanowicach w ulicach: Opawska, Kolejowa.

  W związku z powyższym, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) na właścicielach nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do wybudowanej i oddanej do użytku kanalizacji sanitarnej.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłącza wykonuje są staraniem i na koszt właściciela nieruchomości. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

  Przyłączenie nieruchomości zlokalizowanych w ciągu wyżej wymienionych ulic, do wybudowanej kanalizacji sanitarnej, do należy wykonać w terminie do dnia 30.09.2020 r.

  Po wykonaniu przyłączenia na odcinku od studzienki kontrolnej do budynku, a przed jego zasypaniem, fakt ten, należy zgłosić pisemnie, lub telefonicznie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach pod numerem telefonu: (32) 414-74-01, celem dokonania jego odbioru, sprawdzenia podłączenia i spisania stosownego protokołu odbioru przyłączenia. Protokół ten, stanowić będzie podstawę zmiany umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

  Przypominam, że zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kto bez uprzedniego zawarcia umowy, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

  Z poważaniem

  PREZES ZARZĄDU

  /-/ inż. Wojciech Błajda