Przyłączenie nieruchomości do sieci wod-kan

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późniejszymi zmianami),realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

W obecnym stanie prawnym, w przypadku budowy przyłączy m.in. wodociągowych czy też kanalizacyjnych, inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji i może skorzystać z jednej z dwóch możliwości:

A. Zgłoszenie robót budowlanych (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20).

Przepis art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia budowę wykonanie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, niezależnie od tego czy są związane z jakimś obiektem budowlanym, czy prowadzą do niezabudowanych działek. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1a inwestor może dokonać zgłoszenia budowy przyłączy do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty). W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK ZGŁOSZENIA ROBÓT
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • pełnomocnictwo z opłatą skarbową (jeżeli występujemy w imieniu inwestora) - w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

B. Bez zgłoszenia (art. 29a).

Art. 29a ustawy Prawo budowlane daje inwestorowi możliwość realizacji przyłączy bez zgłoszenia. Zobowiązuje jednakże inwestora do wykonania na odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego przyłącza. Do planu tego będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonywania przyłączy - w zależności od rodzaju przyłącza - Prawa energetycznego bądź ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Należy również pamiętać o konieczności uzgodnienia przyłącza z właścicielami wszystkich działek na których zlokalizowany będzie przyłącz, w szczególności z zarządcami dróg w pasie których w większości przypadków lokalizowany będzie przyłącz. W trybie tym, nie istnieje również konieczność uzgadniania lokalizacji przyłącza na naradzie koordynacyjnej przy właściwym starostwie, jednakże pozorne oszczędności finansowe i czasowe mogą okazać się iluzoryczne, w przypadku uszkodzenia w trakcie budowy urządzeń i instalacji podziemnych (np. kable energetyczne i telekomunikacyjne). Inwestor może w takim przypadku zostać obciążony kosztami usunięcia awarii, których koszt znacznie przewyższy oszczędności.

Należy podkreślić, że wybór wykonania przyłączy, na podstawie zgłoszenia czy też bez zgłoszenia, jest niezbywalnym prawem inwestora. Podejmuje on również wszelkie ryzyko związane z podjętą przez siebie decyzją.

Poniżej przedstawiona została procedura budowy przyłączy na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

PROCEDURA BUDOWY PRZYŁĄCZY NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 1. Inwestor, bądź osoba przez niego upoważniona składa wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia budynku do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
  Wniosek D-PWiK 01 (2018)
 2. Inwestor zleca projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
 3. Inwestor, lub upoważniony projektant dokonuje uzgodnienia trasy przyłącza na naradzie koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Celem narady koordynacyjnej jest przede wszystkim wyeliminowanie zagrożeń wynikających z możliwej kolizji projektowanego przyłącza z sieciami usytuowanymi na tym samym terenie.
 4. Inwestor, lub upoważniony projektant dokonuje uzgodnienia trasy przyłącza w pasie drogowym właściwym zarządcą drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej (jeżeli przyłącze lokalizowane jest w pasie drogowym).
 5. Inwestor, bądź osoba przez niego upoważniona sklada w Starostwie Powiatowym w Raciborzu wniosek zgłoszenia robót budowlanych. (Do ich wykonywania można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 dni).
 6. Inwestor informuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach o zamiarze budowy przyłącza i zleca prowadzenie nadzoru branżowego nad robotami budowlanymi, w przypadku gdy roboty wykonywane będą przez firmę zewnętrzną.
  Wniosek D-PWiK 02.2 (2018)
 7. Inwestor występuje do właściwego zarządcy drogi gminnej, powiatowej bądź wojewódzkiej o zgodę na zajęcie pasa drogowego (jeżeli zachodzi taka konieczność).
 8. Inwestor wykonuje przyłącze zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, zlecając jego wykonanie podmiotowi (firmie) posiadającemu odpowiednie zasoby ludzkie i techniczne, dla jego prawidłowej realizacji.

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach oferuje usługi w zakresie profesjonalnego wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Druk zlecenia wykonania przyłączy można pobrać poniżej.
  Wniosek D-PWiK 02 (2018)
 9. Inwestor zgłasza do PWiK Sp. z o.o. w Krzanowicach - odbiór przyłącza (w przypadku gdy roboty budowlane nie były wykonywane przez PWiK Sp. z o.o. w Krzanowicach). Z czynności odbioru spisany zostanie protokół, o treści zgodnej z poniższym wzorem druku:
  Wniosek D-PWiK 05.1 (2018)
  Załącznikiem do protokołu technicznego odbioru przyłącza jest protokół z próby szczelności wykonanego przyłącza, o treści zgodnej z poniższym drukiem:
  Wniosek D-PWiK 06 (2018)
  Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza - wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed ich zakryciem (zasypaniem).

  Przed zasypaniem wykopu, Inwestor zleca uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie geodezyjnej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, celem naniesienia wykonanego przyłącza do zasobu geodezyjnego.
 10. Po podpisaniu protokołu technicznego odbioru przyłącza, inwestor występuje z wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Poniżej zamieszczono wzór wniosku:Wniosek D-PWiK 03 (2018)