Wstrzymanie dostawy wody - procedura

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

  1. przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa
  2. odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty
  3. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego
  4. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny o której mowa w pkt 2), Przedsiębiorstwo udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na terenie Gminy Krzanowice zlokalizowano 1 zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który zlokalizowany jest na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borucin. Punkt dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W innych godzinach i dniach tygodnia, po telefonicznym powiadomieniu dyżurnego, pod numerem telefonu: 667 928 054

Warunkiem korzystania z punktu jest zaopatrzenie się, we własnym zakresie, w zbiornik przystosowany do przechowywania wody zdatnej do picia. Objętość zbiornika nie może być większa niż ilość niezbędna do zaspokojenia potrzeb życiowych

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, burmistrza miasta oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Przywrócenie dostawy wody następuje w tym przypadku po uprzednim uregulowaniu przez Odbiorcę wszystkich zaległości wraz z odsetkami ustawowymi, zawarciu nowej umowy o zaopatrzenie w wodę.

W przypadkach o których mowa w pkt. 1), 3) i 4), oprócz natychmiastowego odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, Przedsiębiorstwo podejmie również inne, właściwe i zgodne z prawem działania.